Портал 'Трудова медицина' - процедури

Добри практики

В тази рубрика на портала се предоставя информация за добра практика в областта безопасност и здраве при работа.
Идеята е да се създаде възможност за обмен на полезна и вече доказала ефективността си в ежедневната работа добра  практика.
Споделенатаинформация за добра практика има за цел да подпомогне работодателите и работещите при определяне и прилагане на ефективни мерки за предотвратяване на увреждания и намаляване на рисковете на работното място. Убедени сме,че информацията ше благоприятства дейностите на работодателите, заинтересовани от осигуряване и подобряване на безопасността и здравето при работа.
Предоставяме методически бележки, статии, разработки или споделен опит.

Документите са достъпни тук.

Материали за обучения

Предлагаме Ви материали за обучение. Те са разработени  посредством  използването на съвременните ИТ. Могат да се ползват от деца и ученици в начален и среден курс на обучение, както и от работници и служители.

Документите са достъпни за изтегляне тук.

Процедури

При решаване на даден въпрос много често не се знае какъв е реда и последователността от действия или операции за неговото решаване,  като се спазва нормативното законодателство. Ето защо решихме в нашия портал да има специално място за най – често използваните процедури.
Техният брой и съдържание ще се обогатява във времето, като с готовност ще приемаме предложения за усъвършенстване или ползване на вече създадена и утвърдена в работата процедура. Бъдете наши сътрудници.

Процедурите са достъпни тук.

Нощен труд

Нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа. Нормалната продължителност на дневно работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа.
Нощен е трудът, който се полага от 22.00 часа до 06.00 часа, а за непълнолетни работници и служители – от 20.00 до 06.00 часа.

За ефективно полагане на нощния труд работодателят е длъжен да осигурява на работещите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия.

Нощният труд е забранен за:

•работници и служители, които не са навършили 18 –годишна възраст;
• бременни работнички и служителки;
• майки с деца до 6-годишна възраст, като и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;

• трудоустроени работници и служители, освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;
• работници и служители, които продължават образованието си без откъсване от производството, освен с тяхно съгласие.
Работниците и служителите, които полагат нощен труд, се приемат на работа само след предварителен медицински преглед, който е за сметка на работодателя.

Работодателят, при когото работниците и служителите полагат нощен труд, е длъжен при поискване от ИА „Главна инспекция по труда” да й предостави информация за техния брой, отработените нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Нощният труд се заплаща с увеличение, уговорено от страните по трудовото правоотношение, но не по-малко от размерите, установени от Министерския съвет.

За положен труд между 22.00 и 6.00 часа, минималният размер на възнаграждението е 0,25 лв. на час.
Увеличеното заплащане на нощния труд е регламентирано и се изчислява по реда на чл. 9 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/.

Всеки работодател е длъжен да спазва правилата за увеличено заплащане на нощния труд и за заплащане на допълнително трудово възнаграждение за положен нощен труд, независимо от неговата конкретна родължителност и разпределение в посочената времева граница от 22.00 до 06.00 часа (20.00 до 06.00 часа). За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв., независимо от:

• вида на трудовия договор (само дневни, нощни или смесена работа);
• начина на отчитане на работното време (подневно или сумирано);
• системата на заплащане на труда или вида на работните смени (смесени с дневна и нощна продължителност или само нощна).
Подневно изчисляване на работното време:
При подневно отчитане на работното време и при работа на смени, чиято нощна продължителност на работното време е по-малка от тази на дневното, трудовото възнаграждение, заработено по трудови норми, се увеличава с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време.

Освен това, ако работодателят е установил сумирано изчисляване на работното време:
Сумираното изчисляване представлява форма на изчисляване на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време, се спазва средно за определен по-продължителен /от деня и седмицата/ период от време. Периодът на отчитане се установява от работодателя, като той може да бъде седмичен, месечен или друг календарен период, който обаче не може да бъде повече от 6 месеца.

При сумирано изчисляване на работното време работодателите разработват графици за работното време.
Изчисляването на работното време става в края на периода на отчитане, като се сравняват действително отработените часове (след превръщането на нощните часове в дневни )* и установената нормална продължителност на работното време за същия период.

При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място.

При нормална 8-часова продължителност на работното време, коефициентът е 8:7, т.е. - 1,143, а при 7-часова продължителност коефициентът е 7:7, т.е.- 1.

При сумирано изчисляване на работното време трудовото възнаграждение, заработено по трудови норми, се увеличава с коефициент, равен на отношението между часовете, получени след превръщането на нощните часове в дневни, и действително отработените часове през месеца или установения друг период

Професионални болести


Разяснения по наредба за професионалните болести
нормативният акт определя професионалната болест като заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма. Също така за професионална болест ще може се признае и заболяване, което не е включено в списъка на професионалните болести, когато се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило трайна неработоспособност или смърт.

Личните лекари уведомяват НОИ, ако диагнозата е професионална болест
Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), с включени в състава им специалисти по професионални болести и специалисти по трудова медицина - радиобиология или радиационна хигиена ще потвърждават или отхвърлят професионалните болести. За целите на съобщаването и проучването практикуващите лекари и тези по дентална медицина при съмнение за професионална болест ще изпращат бързо известие по образец до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) по постоянен адрес на лицето и до осигурителя с обратна разписка в срок до 5 работни дни от поставяне на клиничната диагноза. До 3 дни от датата на получаване на бързото известие съответното териториално поделение на НОИ следва да открие досие по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО), а ръководителят на териториалното поделение на НОИ – да издаде заповед за проучване на случая, която ще се връчва на заинтересуваните лица.

Проучването ще се извършва от комисия, състояща се от представител на НОИ, специалист по трудова медицина и представители на дирекция "Областна инспекция по труда", на осигурителя и на работниците и служителите от комитета или групата по условия на труд. При проучването ще могат да присъстват както заболялото лице, така и негов наследник или техен представител, представител на синдиката, в който членува лицето, и представител на друг осигурител, посочен в бързото известие или свързан с възникването на професионалната болест. Целта на проучването ще бъде установяване на професионалния маршрут, факторите на работната среда и работния процес, при които е работило заболялото лице, както и други данни, необходими на органите на медицинската експертиза за потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на заболяването. В заключителната част на протокола комисията ще обобщава резултатите, като ще трябва да посочи установен ли е професионален риск по отношение на съобщеното заболяване.

ТЕЛК или НЕЛК потвърждават или отхвърлят диагнозата
Наредбата задължава осигурителите да предоставят на комисията в срок до 30 дни всички документи, свързани с условията на труд и здравословното състояние на заболялото лице, включително производствена характеристика, здравно досие, оценка на риска и становище от службата по трудова медицина, протоколи от лабораторни измервания, както и всякаква друга поискана информация, свързана с проучването.

Териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия ще потвърждават или отхвърлят професионалния характер на болестта и ще се произнасят и по всички въпроси на експертизата на работоспособността съобразно реда, принципите и критериите, регламентирани с Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността и Списъка на професионалните болести. Решенията на ТЕЛК и НЕЛК ще се отразяват в експертно решение по образец, чийто срок на валидност ще бъде 3 години, след което лицето ще подлежи на преосвидетелстване.

При преосвидетелстването ТЕЛК и НЕЛК ще могат да потвърдят или да вземат ново решение по характера на болестта, да признаят причинна връзка за късни последици и усложнения, обусловени от признатата професионална болест или да установят пълно излекуване.

Експертните решения ще могат да се обжалват от заинтересуваните лица и органи по реда и в сроковете по Закона за здравето. Вече влезлите в сила решения ще са задължителни

Начин на подаване на болнични за майчинство

Документи за майчинство

Начин на подаване на болнични за майчинство

Първи етап:

Издаване на болничен за бременност и раждане.

Издава се от гинекологът, който следи бременността, точно 45 дни преди термина за раждане. Трябва да си откриете лична банкова сметка, на която да ви се изплащат обезщетенията.

Документи:

Болничен за 45 дни

Декларация за откритата банкова сметка Приложение 7

Молба за отпуск от 135 дни – не се подава в НОИ, а остава в личното досие.(отбелязва се в графа 16.2 в декл.1)

Втори етап:

След рождането, болничното заведение издава болничен лист с датата на раждане за 42 дни

Документи:

Болничен за 42 дни

Еднократни помощи за раждане на дете:

Не забравяйте, че ви се полагат и еднократна помощ за раждане на дете. Трябва да имате акт да раждане от общината, в която е адресната регистрация на майката. Там се издава и удостоверение за семейно положение. Сумата се изплаща от службата по социално подпомагане пак по адресна регистрация на майката. Попълва се молба, прилагат се копия от личните карти и удостоверението за семейно положение на родителите и се дава акта за раждане на детето. Тази помощ може да потърсите до 3 години от раждането на детето.

Еднократните помощи за раждане на дете се изплащат само на български граждани. Изплащат се независимо от това дали майката е осигурена или не. Помощите се предоставят, за да подпомогнат финансово родителите на детето. Правото на тази помощ възниква с раждането на живо дете. Помощта се изплаща по реда на държавното обществено осигуряване, доколкото някой от родителите работи или се осигурява за всички осигурителни случаи. Помощта се изплаща на майката, а ако тя не работи - на бащата. Правото за получаване на еднократна помощ за раждане на дете възниква от момента на раждането на детето и се установява с оригинално удостоверение за раждане.

Трети етап:

След 42 дни от раждането / за остатъка от 135 дни / педиатърът на детето издава отново болничен, който трябва да е придружен с декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане Приложение 1.

Документи:

Болничен за остатъка от 135 дни /ако термина съвпада с датата на раждане болничния ще е за 48 дни /

Приложение 1 (код 2 от програмата за болнични на НОИ)

Четвърти етап:

След изтичането на 135 дни болничен, подавате молба при работодателя за 275 календарни дни отпуска, които той няма право да откаже. С тази молба, попълвате и молба декларация за изплащане на обезщетение за бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 дни отпуска до НОИ Приложение 2, прикрепяте копие от акта за раждане на детето и работодателят отново ги подава в НОИ.

Документи:

Приложение 2 (код 2 от програмата за болнични на НОИ)

Молба за отпуск за остатъка от 275 дни

Приложение 7 чл 45 за отпуск

Акт за раждане на детето подпечатан с печат на фирмата

Заповед за отпуск (в заповедта да пише чл.45 от наредбата за отпуските и чл.163 от КТ)

Пети етап:

След края на 410-дни имате право на отпуска до навършване на 2 годишна възраст на детето. Документите са отново молба до работодателя за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, молба до НОИ - Приложение 3 и копие от акта за раждане на детето подпечатан с печат на фирмата.

Може да започнете работа и да получавате 50% от майчинството си. Попълва се Приложение 4. Можете да го прехвърлите и на близък човек или да наемете детегледачка от Борсата по труда.

Документи:

Приложение 3 (код 2 от програмата за болнични на НОИ)

Молба за отпуск за отглеждане на дете до 2г

Акт за раждане на детето подпечатан с печат на фирмата (отбелязва се в графа 16.3 в декл.1)

Какви документи са необходими при изгубена трудова книжка?

Възстановяването на изгубена трудова книжка се извършва от съответната Дирекция "Областна инспекция по труда" на основание чл. 350 от Кодекса на труда и чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. За целта са необходими следните документи:
1. Молба-декларация (по образец, който се взима на място или от страницата на Дирекция "Областна инспекция по труда").
2. Образец Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (по образец, който се взима на място или от страницата на Дирекция "Областна инспекция по труда"). Образецът се изготвя от всяко предприятие, с което лицето е било в трудови правоотношения. Той се издава от предприятията чрез подаване на писмена молба, на която да се впише входящия номер. Да се изисква точното и пълно вписване на данните в Образеца, като накрая се вписва общия трудов стаж с цифри и думи и Образецът се подписва от счетоводител и работодател.
3. Трудова книжка (нов образец). Всички данни в трудовата книжка се вписват от длъжностно лице от Дирекция "Инспекция по труда". Новоиздадената трудова книжка се получава лично или чрез изрично упълномощено лице, като пълномощното задължително трябва да е нотариално заверено. Срокът за издаване на новата трудова книжка е 7 дни, а услугата е безплатна.

Абонамент чрез RSS
close

Регистрирайте се, за да поддържаме връзка!

Чуйте за специални оферти и ексклузивни оферти от Портал ТМ и нашите партньори.

Проверете нашата Декларация за поверителност & Условия за ползване
Можете да се отпишете от имейл списък по всяко време