Портал 'Трудова медицина' - трудова медицина

Материали за обучения

Предлагаме Ви материали за обучение. Те са разработени  посредством  използването на съвременните ИТ. Могат да се ползват от деца и ученици в начален и среден курс на обучение, както и от работници и служители.

Документите са достъпни за изтегляне тук.

Нормативни документи

Предоставяме Ви за  ползване  нормативни документи, свързани с  трудови правоотношения и здравословни и безопасни условия на труд. Те обхващат както здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), така и пожарна безопасност (ПБ ). За улеснение при работа те условно са разделени в седем подгрупи, а внедрената системата Phoca Downlaud позволява лесно и удобно да ги изтеглите и запишете.

Документите са достъпни за изтегляне тук.

Портал 'Трудова медицина'

Портал "Трудова медицина" е създаден в помощ на всички нуждаещи се от информация в областта на здравословните и безопасни условия на труд и трудовото право.

Порталът „ Трудова медицина” се явява съвременна форма за електронна комуникация в областта на безопасност и здраве при работа.

  • Предоставя се  възможност на Работодателите  да оптимизират  дейностите при създаване на организация за безопост и здраве при работа.
  • Широкият спектър на предлаганата информация и  услуги в Е- портал създават предпоставки за удобство при работа, осигуряваща  безопасни условия на труд.
  • Обмяна на добри практики сред неограничена по брой аудитория.

Осъщестяваме нашата дейност в сътрудничество с екипи:

Застраховка за риска „Трудова злополука”

Застраховка за риска „Трудова злополука”
Работодателите са задължени да застраховат за риска „трудова злополука” работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Това се прилага за работещите в предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм равен или по-висок от средния за страната. Икономическата дейност на предприятието се определя съгласно Националната класификация на икономическите дейности, а коефициентът на трудов травматизъм се определя ежегодно от министъра на труда и социалната политика.
На задължително застраховане за риска „трудова злополука” не подлежат работниците и служителите, които са застраховани на друго нормативно определено основание за риска „злополука”, включително военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, служителите от Министерството на вътрешните работи и от Държавната агенция „Гражданска защита”.
Разходите за задължителното застраховане са изцяло за сметка на работодателя и не подлежат на данъчно облагане.
Със задължителната застраховка за риска “трудова злополука” са покрити следните рискове:
- смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука;
- трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука;
- временна неработоспособност.
Застрахователните обезщетения са различни и зависят от реализираните рискове.
При “смърт” на застраховано лице застрахователите следва да изплащат обезщетение в размер на не по-малко от 7 годишни брутни работни заплати на работника или служителя.
При “трайно намалена работоспособност” обезщетението е процент от дължимото обезщетение по риска “смърт”, а при “временна неработоспособност ” - процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката за всеки започнат месец временна неработоспособност, в зависимост от продължителността на загубената работоспособност:
- от 10 до 30 календарни дни включително - 3 %;
- от 30 до 60 календарни дни включително - 5 %;
- от 60 до 120 календарни дни включително - 7 %;
- над 121 календарни дни - 10 %.

Застрахователната сума или съответната част от нея се изплаща на застрахованото лице, а при смърт - на законните му наследници.
При сключване на договора за застраховане, работодателят и застрахователят определят конкретните размери на застрахователната премия по задължителната застраховка „трудова злополука”. В зависимост от продължителността на трудовото правоотношение между работника или служителя и работодаделя, застрахователната премия може да бъде годишна или месечна. Схемата и условията за плащане на премията се договарят между страните по договора. Договорът за задължителната застраховка “трудова злополука” се сключва от работодателя и застрахователя или от упълномощени от тях лица за всяка календарна година, като срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 12 месеца и по-кратък от един месец.
Правата на страните по договора за задължителната застраховка “трудова злополука” се погасяват с 5-годишна давност от датата на настъпване на застрахователното събитие.

Професионални болести


Разяснения по наредба за професионалните болести
нормативният акт определя професионалната болест като заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма. Също така за професионална болест ще може се признае и заболяване, което не е включено в списъка на професионалните болести, когато се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило трайна неработоспособност или смърт.

Личните лекари уведомяват НОИ, ако диагнозата е професионална болест
Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), с включени в състава им специалисти по професионални болести и специалисти по трудова медицина - радиобиология или радиационна хигиена ще потвърждават или отхвърлят професионалните болести. За целите на съобщаването и проучването практикуващите лекари и тези по дентална медицина при съмнение за професионална болест ще изпращат бързо известие по образец до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) по постоянен адрес на лицето и до осигурителя с обратна разписка в срок до 5 работни дни от поставяне на клиничната диагноза. До 3 дни от датата на получаване на бързото известие съответното териториално поделение на НОИ следва да открие досие по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО), а ръководителят на териториалното поделение на НОИ – да издаде заповед за проучване на случая, която ще се връчва на заинтересуваните лица.

Проучването ще се извършва от комисия, състояща се от представител на НОИ, специалист по трудова медицина и представители на дирекция "Областна инспекция по труда", на осигурителя и на работниците и служителите от комитета или групата по условия на труд. При проучването ще могат да присъстват както заболялото лице, така и негов наследник или техен представител, представител на синдиката, в който членува лицето, и представител на друг осигурител, посочен в бързото известие или свързан с възникването на професионалната болест. Целта на проучването ще бъде установяване на професионалния маршрут, факторите на работната среда и работния процес, при които е работило заболялото лице, както и други данни, необходими на органите на медицинската експертиза за потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на заболяването. В заключителната част на протокола комисията ще обобщава резултатите, като ще трябва да посочи установен ли е професионален риск по отношение на съобщеното заболяване.

ТЕЛК или НЕЛК потвърждават или отхвърлят диагнозата
Наредбата задължава осигурителите да предоставят на комисията в срок до 30 дни всички документи, свързани с условията на труд и здравословното състояние на заболялото лице, включително производствена характеристика, здравно досие, оценка на риска и становище от службата по трудова медицина, протоколи от лабораторни измервания, както и всякаква друга поискана информация, свързана с проучването.

Териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия ще потвърждават или отхвърлят професионалния характер на болестта и ще се произнасят и по всички въпроси на експертизата на работоспособността съобразно реда, принципите и критериите, регламентирани с Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността и Списъка на професионалните болести. Решенията на ТЕЛК и НЕЛК ще се отразяват в експертно решение по образец, чийто срок на валидност ще бъде 3 години, след което лицето ще подлежи на преосвидетелстване.

При преосвидетелстването ТЕЛК и НЕЛК ще могат да потвърдят или да вземат ново решение по характера на болестта, да признаят причинна връзка за късни последици и усложнения, обусловени от признатата професионална болест или да установят пълно излекуване.

Експертните решения ще могат да се обжалват от заинтересуваните лица и органи по реда и в сроковете по Закона за здравето. Вече влезлите в сила решения ще са задължителни

Какви документи са необходими при изгубена трудова книжка?

Възстановяването на изгубена трудова книжка се извършва от съответната Дирекция "Областна инспекция по труда" на основание чл. 350 от Кодекса на труда и чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. За целта са необходими следните документи:
1. Молба-декларация (по образец, който се взима на място или от страницата на Дирекция "Областна инспекция по труда").
2. Образец Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (по образец, който се взима на място или от страницата на Дирекция "Областна инспекция по труда"). Образецът се изготвя от всяко предприятие, с което лицето е било в трудови правоотношения. Той се издава от предприятията чрез подаване на писмена молба, на която да се впише входящия номер. Да се изисква точното и пълно вписване на данните в Образеца, като накрая се вписва общия трудов стаж с цифри и думи и Образецът се подписва от счетоводител и работодател.
3. Трудова книжка (нов образец). Всички данни в трудовата книжка се вписват от длъжностно лице от Дирекция "Инспекция по труда". Новоиздадената трудова книжка се получава лично или чрез изрично упълномощено лице, като пълномощното задължително трябва да е нотариално заверено. Срокът за издаване на новата трудова книжка е 7 дни, а услугата е безплатна.

Абонамент чрез RSS
close

Регистрирайте се, за да поддържаме връзка!

Чуйте за специални оферти и ексклузивни оферти от Портал ТМ и нашите партньори.

Проверете нашата Декларация за поверителност & Условия за ползване
Можете да се отпишете от имейл списък по всяко време