..................…….…………………………………………………………………………………

(наименование на предприятието)

ЕИК …………….., Адрес ………………, тел. …………… E-mail ……………..

 

 

З А П О В Е Д

№ …………../………………. г.

 

            На основание чл. 156, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 2 и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, в съответствие с конкретните условия на труд,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Определям за 200.. календарна година размерите на допълнителния платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 от КТ, на работниците и служителите, които изпълняват следните длъжности:

1. ............................................................................................... - ............ работни дни.

2. ............................................................................................... - ............ работни дни.

3. ............................................................................................... - ............ работни дни.

4. ............................................................................................... - ............ работни дни.

5. ............................................................................................... - ............ работни дни.

6. ............................................................................................... - ............ работни дни.

7. ............................................................................................... - ............ работни дни.

8. ............................................................................................... - ............ работни дни.

9. ............................................................................................... - ............ работни дни.

10................................................................................................ - ............ работни дни.

 

            2. Размерите на допълнителните платени годишни отпуски по т. 1 се отнасят за работа в съответните условия в продължение на цялата година. Работниците и служителите, които са работили в съответните условия по-малко от една година, имат право на допълнителен платен годишен отпуск в размер, пропорционално на отработеното време.

 

            Настоящата заповед да се доведе до работниците и служителите, за които се отнася, и до отделите “Личен състав” и “Счетоводство” за сведение и изпълнение.

 

 

 

                                                                        РАБОТОДАТЕЛ: ……………………….

                                                                                                                                                                                    (подпис, печат)