ЗАЯВЛЕНИЕ

 

            От .........................................................................................,

длъжност .............................................................., отдел (цех) .................................

 

            Уважаеми господин управител,

 

            С настоящото Ви уведомявам, че от ........................... 20... г. ще ползвам отпуск на основание чл. 163, ал. 6 от КТ в размер на остатъка до 410 дни за отглеждане на детето .........................................................................................................................

 

            Прилагам:

 

            1. Копие от акта за раждане на детето

            2. Декларация по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

 

 

            .............................20... г.

 

 

                                                            ..............................................

                                                                                          (подпис)

 

 

               Забележка. Този примерен образец може да бъде използван и от другите лица, които имат право да ползват отпуски по чл. 163 и 164 от КТ