Приложения ПБ
Up

Бланки по пожарна безопастност

НАРЕДБА № I-209 ОТ 22 НОЕМВРИ 2004 Г.-ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ изисква всеки обект да има изготвено ПОЖАРНО ДОСИЕ.
Предлагаме ви разработени  варианти на  документите, които трябва да съдържа ПОЖАРНОТО ДОСИЕ:
А/ Заповеди
1. Заповед за възлагане функции на длъжностно лице, координиращо дейността по осигуряване на пожарната безопасност на основание чл. 5 (1) от “Наредба №І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”
2. Заповед за пожаробезопасно извършване на огневи работи, съгласно изискванията на “Наредба №І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”, с цел осигуряване на ПБС и поддържане на противопожарен ред. –
3. Заповед за пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди във връзка с чл. 11 /1/, т. 2 от “Наредба №І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”, с цел осигуряване на ПБС и поддържане на противопожарен ред
4. Заповед за определяне на разрешените и забранени места за тютюнопушене във връзка с чл. 11 /1/, т. 3 от “Наредба №І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”, с цел осигуряване на ПБС и поддържане на противопожарен ред.
5. Заповед за изключването на ел. захранването след работно време, във връзка с чл. 11 /1/, т. 4 от “Наредба №І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”, с цел осигуряване на ПБС и подържане на противопожарен ред.
6. Заповед за организиране на противопожарната подготовка и инструктажа на работниците и служителите във връзка с чл. 11 /1/, т. 5 от “Наредба №І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”, с цел осигуряване на ПБС и поддържане на противопожарен ред. - 7. Заповед за организиране на противопожарната безопасност в извън работно време за обекта, във връзка с чл. 11 /1/, т. 6 от “Наредба №І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”, с цел осигуряване на ПБС и поддържане на противопожарен ред.
8. Заповед за поддържане и проверка на ПИИ и ПГИ във връзка с чл.11 /1/, т. 7 от “Наредба № І-209/22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”, с цел осигуряване на ПБС и поддържане на противопожарен ред
9. Заповед за поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене, във връзка с чл.11 /1/, т. 8 от “Наредба №І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”, с цел осигуряване на ПБС и поддържане на противопожарен ред. - 10. Заповед за назначаване на комисия за определяне класа на функционална пожарна опасност и класа на пожароопасните места /експлозивоопасната зона, взривоопасната смес и категория/ на помещения и външни съоръжения по отношение на ел. съоръжения, във връзка с чл. 11 /1/, т. 9 от “Наредба № І-209/22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация” с цел осигуряване на ПБС и подържане на противопожарен ред.
11. Заповед за сформиране на нещатен щаб за ръководството на действията на ръководния, техническия персонал и работниците, при ликвидиране на пожари и за съдействие на органите за ПБС при осъществяване на ПГ АСД във връзка с чл.11 /1/, т. 10 от “Наредба №І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”, с цел осигуряване на ПБС и поддържане на противопожарен ред.
Б/ План
1. ЕВАКУАЦИОНЕН ПЛАН

2. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ И ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИИ - на основание чл. 6 т. 2 от “Наредба №І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”. Забележка: Този план се прави за обекти с над 10 човека персонал
В/ Инструкция
1. ПРОТИВОПОЖАРНА ИНСТРУКЦИЯ - на основание чл.7 от Наредба №І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация. Забележка: Този план се прави за обекти с над 10 човека персонал - Г/Правила
1. ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАПАЛВАНИЯ, АВАРИИ И ПОЖАРИ И НА ОСНОВАНИЕ чл. 4 и чл.6 т.1 от “НАРЕДБА № І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”. Забележка: Този план се прави за обекти с над 10 човека персонал

 

 

Заповеди (2)

Инструкции (4)

Планове (1)

Правила (1)

 

Най-теглените файлове в секцията

Противопожарна инструкция (Бланки по пожарна безопастност/Инструкции)
План за евакуация и действия при пожар (Бланки по пожарна безопастност/Планове)
Заповеди по наредба I-109/2004 (Бланки по пожарна безопастност/Заповеди)
Изисквания за пожарна безопасност в училище (Бланки по пожарна безопастност/Инструкции)
Инструкция2-2004-поведениеБАКП (Бланки по пожарна безопастност/Инструкции)
Powered by Phoca Download

Бизнес новини

Е – услуги

  • Порталът „ Трудова медицина” позволява използването на новите информационни  технологии при доставката на определен вид услуги.
  • Лесно, бързо и удобно Е-портал предоставя .достъп до следните групи услуги:

- информационни услуги;
- услуги за интерактивна комуникация;
- провеждане на обучителен е- курс;
- предоставяне на необходими документи относно: ЗБУТ, противопожарно досие
- извършване на специализирани измервания