Skip to main content

Портал "ТМ и ПБ"

Портал "Трудова медицина и Пожарна безопастност" е създаден в помощ на всички нуждаещи се от информация в областта на здравословните и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и трудовото право. Порталът се явява съвременна форма за електронна комуникация в областта на безопасност и здраве при работа.

  • Предоставя се  възможност на Работодателите  да оптимизират  дейностите при създаване на организация за безопост и здраве при работа.
  • Широкият спектър на предлаганата информация и  услуги в Е- портал създават предпоставки за удобство при работа, осигуряваща  безопасни условия на труд.
  • Обмяна на добри практики сред неограничена по брой аудитория.

Осъщестяваме нашата дейност в сътрудничество с екипи:

  • За Софтуерни услуги и решения - www.1001s.net;
  • За Уеб дизайн, изработване и поддържане на интернет сайтове - www.fast-design.net;

Нормативни документи

Предоставяме Ви за  ползване  нормативни документи, свързани с  трудови правоотношения и здравословни и безопасни условия на труд. Те обхващат както здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), така и пожарна безопасност (ПБ ).

Документите са достъпни за изтегляне тук.

Процедури

При решаване на даден въпрос много често не се знае какъв е реда и последователността от действия или операции за неговото решаване,  като се спазва нормативното законодателство. Ето защо решихме в нашия портал да има специално място за най – често използваните процедури.

Процедурите са достъпни тук.

Материали за обучения

Предлагаме Ви материали за обучение. Те са разработени  посредством  използването на съвременните ИТ. Могат да се ползват от деца и ученици в начален и среден курс на обучение, както и от работници и служители.

Документите са достъпни за изтегляне тук.

Добри практики

В тази рубрика на портала се предоставя информация за добра практика в областта безопасност и здраве при работа.
Идеята е да се създаде възможност за обмен на полезна и вече доказала ефективността си в ежедневната работа добра  практика.

Документите са достъпни тук.

Портал "Трудова медицина и Пожарна безопастност"

 Трудова медицина

Службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.
Съгласно чл.25(1) и (2) от ЗЗБУТ работодателите са задължени да осигурят обслужване на работещите, независимо от техния брой, от Служба по трудова медицина (СТМ). СТМ консултира и подпомага работодателите,комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по:
1. Осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
2. Укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
3. Приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото психическо и физическо здраве.

Пожарна безопасност

Основен елемент за осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) е *пожарната безопасност (ПБ)*. Тя никак не е маловажна – един бързо разпространяващ се пожар в голяма сграда може да отнеме не един и два живота. Особено ако не знаем как да се предпазим…
За повечето от хората осигуряването на пожарна безопасност се изчерпва с поставянето на пожарогасители и схеми за евакуация.
Реално защитата от пожари включва спазването на много правила и нормативни изисквания – като се започне от конструкцията на сградите, изискванията към машини, оборудване, електроинсталации… и се завърши със системите за контрол и подготовката за действие на персонала.

В портала "Трудова медицина и Пожарна безопасност" предлагаме информация, помагала по БЗР и ПБ, материали за обучение, процедури и други, за да бъдем полезни на работодателите при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Партньори

Осъщестяваме нашата дейност в сътрудничество с екипи:

  • За Софтуерни услуги и решения - www.1001s.net;
  • За Уеб дизайн, изработване и поддържане на интернет сайтове - www.fast-design.net;
  • За регистрация на домейни и хостинг услуги и решения - www.more-host.net;
  • Службата по трудова медицина СТМ към Анимакс
  • За човешкия фактор в трудовата дейност - Анимакс ООД - www.animax-bg.com;