ЗАЯВЛЕНИЕ

ползване на неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на дете до 8 годишна възраст

 

            От .........................................................................................,

длъжност .............................................................., отдел (цех) .................................

 

            Уважаеми господин управител,

 

            С настоящото Ви уведомявам, че считано от ........................ до .....................20... г. ще ползвам неплатен отпуск на основание чл. 167а от КТ в размер на ........... календарни дни за отглеждане на детето ........................................................................................................., родено на .........................

                                                            (трите имена на детето)

            Прилагам:

            1. Копие от акта за раждане на детето;

            2. Копие от акта за осиновяване на детето.

            3. Декларация по чл. 49б, ал. 1, т. 1 от НРВПО от родителя (осиновителя);

            4. Декларация по чл. 49д, ал. 2 от НРВПО от лицето, което само отглежда детето;

            5. Копие от акт за смърт на другия родител

            6. Копие от решението на съда за отнемане или ограничаване на родителските права на другия родител.

            7. Писменото съгласие от родителя (осиновителя, настойника) за ползване на неплатения отпуск от друго лице;

            8. Документи от работодателите, при които работникът или служителят е работил след навършване на 2-годишна възраст на детето, за размера на ползвания отпуск по чл. 165, ал. 1 от КТ преди изменението му от 01.08.2004 г.

 

            .............................20... г.

 

Работодател (длъжностно лице) ..............................................

                                                                           (подпис и печат)

 

 

Забележка:

1. Излишното се зачертава