..................…….…………………………………………………………………………………

(наименование на предприятието)

 

 

ЕИК …………….., Адрес ………………, тел. …………… E-mail ……………..

 

 

З А П О В Е Д

№ …………../………………. г.

 

 

На основание чл.325, т.2 от КТ и въз основа на молба от.................... 200... г. прекратявам трудовия договор с............................................................................... ..................... на длъжност, код по НКПД....................................................................... , считано от   200... г.

 

Причини за прекратяване на трудовия договор:

Неявяване на лицето да заеме работата, на която е възстановен с решението по г.д.

............ /.......... 200... г. на...................................... районен съд в срока по чл.345, ал.1 от КТ без уважителни причини.

 

На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:

1................................................................................................................................................... лв.

2................................................................................................................................................... лв.

Други условия: ............................................................................................................................

(тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива)

 

Настоящата заповед да се доведе до лицето и до отделите “Личен състав” и “Счетоводство” за сведение и изпълнение.

 

 

 

                                                                        РАБОТОДАТЕЛ: ……………………….

                                                                                                                                                                                    (подпис, печат)

________________________________________________________________________

 

            Екземпляр от настоящата заповед е връчен на ………………....................г.

 

                        СЛУЖИТЕЛ: ………………….        Длъжностно лице:……..……….

                                                                                (подпис)                                                                                    (подпис)

_________________________________________________________________________