..................…….…………………………………………………………………………………

(наименование на предприятието)

ЕИК …………….., Адрес ………………, тел. …………… E-mail ……………..

 

 

 

З А П О В Е Д

№ …………../………………. г.

 

            На основание чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда и в съответствие с чл. 46, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските и въз основа на подадено от служителката заявление по образец,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Разрешавам на ………………………………………………………........ длъжност...................…............................................, отдел …………………….,

дирекция ..…………………………….... да отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ за отглеждане на малко дете, считано от ...................... до навършване на две години от детето (в размер на 6 месеца за четвърто и следващо дете).

            2. През време на отпуска осиновителката да бъде замествана от

…………………………………………………………………………………………………

 

 

            Настоящата заповед да се доведе до посочените в нея лица и до отделите “Личен състав” и “Счетоводство” за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

                                                                        РАБОТОДАТЕЛ: ……………………….

                                                                                                                                                                                    (подпис, печат)

 

________________________________________________________________________

 

            Екземпляр от настоящата заповед е връчен на ………………....................г.

 

                        СЛУЖИТЕЛ: ………………….        Длъжностно лице:……..……….

                                                                                (подпис)                                                                                    (подпис)

_________________________________________________________________________